Wyrokiem z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt P 20/16 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego, kobiety urodzone w 1953 roku, uprawnione do wcześniejszej emerytury przyznanej na podstawie art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym następnie została przyznana emerytura z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, mają prawo :

  1. złożyć do organu rentowego skargę o wznowienie postępowania (w trybie art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego) w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 roku, jeżeli decyzja w sprawie emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym zakończonego prawomocnym wyrokiem,
  2. wnieść o wznowienie postępowania sądowego do sądu, który wydał zaskarżony wyrok albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnej instancji, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie wyroku TK, tj. do dnia 21 czerwca 2019 roku, jeżeli decyzja w sprawie emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku.

Należy jednak pamiętać, że termin na wznowienie postępowania z przyczyn określonych w art. 145a k.p.a. wynosi 5 lat od dnia doręczenia decyzji. Oznacza to, że w przypadku znacznej części kobiet, ZUS nie będzie uprawniony do uchylenia decyzji w sprawie emerytury albowiem upłynął 5-letni termin opisany w art. 146 k.p.a. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o ustawowe rozwiązanie tego problemu.

Anna Ratajczak
adwokat